Juhend

Võistluse korraldaja on KL Pärnumaa malev.

Võistlusest võtavad osa neljaliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: neli võistlejat + esindaja. Kontrollpunktides ning postkastides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesannete valikul on lähtutud sellest, mida peab oskama, et ennast ja teisi ekstreemsetes oludes aidata. Lisaks on vaja ülesannete lahendamiseks meeskonnatööd ja nutikust.

Aeg ja koht:

MANDAAT

Punane rada Vändra Sõdurikodus (Vana tn 106, Vändra) 24.02.2023 kell 18.00-19.00.

Roheline rada Mädara külaplatsil (koordinaatidel LF 954 052) 25.02.2023 kell 08.00-09.00.

Võistluse eesmärk

Selgitada välja parim võistkond, kes suudab mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. Lisaks äratada huvi üleelamisoskuste, matkatarkuste ja sõjaliste oskuste vastu ning tutvustada Eesti mitmekülgset loodust.

Võistlejad

Punane rada on mõeldud täiskasvanutele. Punasel rajal on võistkonna suurus neli võistlejat + esindaja.

Roheline rada on mõeldud kõigile, ka lastele (alates 12.eluaastast). Rohelise raja võistkonnad liigitatakse eraldi tüdrukute võistkonnad ja poiste/segavõistkonnad. Rohelise raja alaealiste võistkonnal peab olema kaasas täiskasvanud esindaja. Täiskasvanute võistkonnal, kes osaleb rohelisel rajal ei ole esindajat vaja. Rohelise raja esindaja võib olla mitme võistkonna peale üks ja esindaja ei ole võistkonna liige. Võistkonna suurus on neli inimest.

Võistlusest võivad osa võtta kõik füüsiliselt ja vaimselt terved isikud, kes on end võistlusele eelnevalt registreerinud.

Registreerimine

Võistkonnal registreerida võistkond elektrooniliselt kodulehel www.vändrasprint.ee (võistkonna nimi, Rada (roheline/punane), kontakt telefon ja e-mail) või e-mailile reg@vändrasprint.ee kuni 14. veebruar.

Kontseptsioon

Punase raja võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud ja kasutama varjatud radu, et vältida kontakti ”vaenlasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi või suuskadel vastavalt võistkonna äranägemise järgi, kasutades maastiku omapära ”vaenlase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist. Ühe võistleja katkestamise korral võib võistkond jätkata kolmekesi., mis on ühtlasi võistkonna minimaalne suurus trassil Katkestanud võistleja varustus on lubatud kaasa võtta. Võistkond peab toimetama katkestava võistleja ise kas kontrollpunkti või korraldajaga kokkulepitud punkti ja ootama korraldusmeeskonna saabumist. Katkestajat on keelatud üksi jätta. Katkestanud võistkonna liige annab 96 karistuspunkti ühekordselt.

Kohtunikud

Võistluse korraldusmeeskonna poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava juhendamise. Kohtunikud on neutraalsed ja loovad kõigile võimalikult võrdsed tingimused.

Trass

Trassi kestus on ca 24 tundi (punane rada); ca 10 tundi (roheline rada). Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi kontrollpunktide (KP) vahel. Trass on kontrollitud ja võistluse jooksul jälgib trassi päästemeeskond (kokku pandud võistluse korraldusmeeskonna poolt). Võistluse teisel päeval (laupäeval) valivad võistkonnad oma liikumise trassi ja läbitavad punktid ise vastavalt oma äranägemisele.

Trassil on vahelduv loodus: kaunis mets, rägastunud võsa, soine mets, metsarajad, kruusateed, metsasihid, sood ja rabad, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Võistkonnad peavad arvestama, et kaart ei pruugi vastata tegelikule olukorrale.

Kontrollpunktid (KP)

Terve võistkond peab koos läbima KP-e. KP-des tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ideaalne tegevus kontrollpunktis annab võistkonnale 0 karistuspunkti. KP-s on võimalik halvima soorituse eest maksimaalselt saada 30 karistuspunkti, KP läbimisel aga ülesande mitte täitmisel saadakse 40 karistuspunkti ja KP mitte läbimine tähendab 60 karistuspunkti. Laupäevased (roheline ja punane rada) KP väärtused avaldatakse vahetult enne laupäevaste KP-de avamist.

Igas KP-s on KP ülem ja kohtunikud (helkurvestiga), kelle korralduste järgi võistlejad tegutsevad. KP-des täidetakse ülesandeid aja, soorituse või mõlemast kombineeritud tulemuse peale. Kui ülesande täitmisega ületatakse etteantud sooritusaeg, siis ülesande täitmine peatatakse ja võistkonnale määratakse karistuspunktid.

Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Peale starti, trassil, postkastides ja KP-s on rangelt keelatud igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse, kas KP kohtuniku, korraldusmeeskonna või peakohtuniku poolt.

Punktisüsteem

Punktisüsteem põhineb karistuspunktide süsteemil. Võistluse ideaalselt läbinud võistkond saab 0 karistuspunkti. Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist.

Protestid

Võistkonnad saavad esitada protestid ja probleemid vaid kirjalikult võistluse staapi kuni 15 minutit peale viimaste vahetulemuste avalikustamist, millest teavitab võistluse staap eraldi.

Transport

Kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest võistlusele ja tagasi. Kui võistluse käigus peaks tekkima vajadus liikuda transpordiga, siis see on organiseeritud võistluse korraldusmeeskonna poolt.

Toitlustamine

Võistkondasid toitlustatakse enne starti ja peale finišeerimist. Rajale võib võistkond kaasa võtta toitu nii palju kui ise soovib, kogus ei ole piiratud. Lisaks toitlustatakse punase raja võistkondasid laupäeva hommikul KP-s.

Joogivesi

Stardi alal ja määratud KP-de alal on joogivesi tagatud. Joogivee täiendamise võimalusega KP-dest teavitatakse võistlejaid stardis. Külma ilma korral on KP-d varustatud ka sooja joogiga, mida jagatakse põhimõttel, et kõigile jätkuks.

Side

Võistkondadel peab kaasas olema vähemalt üks töötav mobiiltelefon, mille aku oleks laetud terve päeva (vajadusel võtta kaasa akupank). Võistluse hädaabi numbrid antakse mandaadis ja võistkonna rajal kaasas olev mobiiltelefoni number registreeritakse mandaadis. Võistkond peab tagama vajadusel enda kättesaadavause.. Võistluse ajal kasutatakse ametliku sidekanalina staabi ja võistkondade vahel rakendust SIGNAL. Võistkonna kohta üks võistleja ning võistkonna esindaja saavad stardis andmed, kuidas liituda.

Meditsiiniline abi

Osavõtt võistlusel toimub omal vastutusel, OE allkiri kinnitab isiku nõusolekut osalemaks võistlusel. Esmaabi meeskond on trassil liikuv. Korraldajad organiseerivad vajadusel transpordi haiglasse või võistluse staapi. Võistlejatel on keelatud seada ohtu enda ja oma võistkonna kaaslaste tervis. Võistlusel on keelatud osaleda isikul, kes on määratud isolatsiooni või kellel on haigusnähud (nohu, köha või palavik). Võistluse korraldusmeeskond teeb omalt poolt kõik viiruste leviku tõkestamiseks.

Kaardid

Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitsejõudude topograafiline põhikaart mõõtkavas 1:50 000. Võistlejad peavad olema valmis trassil kasutama erinevates mõõtkavades kaarte, koordinaatteljestikuta kaarte ja erinevaid plaane. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad kaardile võistlejad ise.

Autasustamine

Võistlusel autasustatakse kolme parimat Punase raja võistkonda, kolme parimat Rohelise raja tüdrukute võistkonda ja kolme parimat Rohelise raja poiste/segavõistkonda. Lisaks autasustatakse parimat punase raja naiste võistkonda. Parima punase raja võistkonna kätte antakse ka rändkarikas, millele organiseerib võitja võistkond oma nimeplaadi (samasuguse nagu eelnevad). Rändkarikas jääb võitja võistkonna kätte kuni 2024 aastal toimuva Vändra Sprindini, kuhu võitja võistkond on kohustatud selle rändkarika ise kohale tooma ja üle andma.

Võistluse üldised reeglid

Üldreeglid:

 1. keelatud on lõkke tegemine selleks mitteettenähtud kohas;

 2. keelatud on omavoliline telkimine;

 3. Sõdurikodus tuleb hoida puhtust;

 4. Sõdurikodus tuleb käituda heaperemehelikult.

Võistkondadel võistluse ajal keelatud tegevused ja diskvalifitseerimisega karistatavad eksimused:

 1. trassi läbimisel transpordi kasutamine (v.a. kui on tegemist võistluse korraldajate poolt ettenähtud transpordiga);

 2. trassil ja KP-des kõrvalise abi kasutamine;

 3. alkoholi ja narkootiliste ainete kasutamine;

 4. teiste võistkondadega ühinemine trassi läbimise lihtsustamiseks;

 5. kohtunike korraldustele mitte allumine;

 6. vahetada võistluse käigus trassil võistlejaid;

 7. lõkke tegemine (lubatud vaid kohtuniku poolt näidatud kohas).

Ajakirjanikel, esindajatel ja kaasaelajatel on keelatud:

 1. kõrvalise abi osutamine välja arvatud hädavajalik esmaabi mistahes võistkonnale, millest tuleb koheselt informeerida võistluse korraldusmeeskonda;

 2. liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (liikumine on koordineeritud ja korraldatud korraldajate poolt);

 3. häirida võistkondade trassi läbimist või ülesannete täitmist;

 4. häirida staabi ja kohtunike tööd.

Korraldusmeeskonnal on keelatud:

 1. osutada kõrvalist abi, mis võib muuta võistluse seisu;

 2. mõningate võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel ja protestide lahendamisel;

 3. avaldada võistkondade konfidentsiaalset materjali;

 4. mitte edastada vajalikku informatsiooni staapi.

Kohustuslik varustus

Üksikvõitleja varustus (Punane Rada):

 • Kaks veekindlat kirjutusvahendit

 • Märkmik

 • Seljakott või rakmed

 • Individuaalne esmaabi komplekt MK1 (rõhkside, zgutt, kolmnurkrätik ja juhend)

 • Laetud akuga mobiiltelefon (võistkonna kohta vähemalt üks)

 • Seljas matkariided või vorm

 • Jalas matkasaapad või kummikud

 • Nuga

 • Tuletegemisvahendid

 • Taskulamp või pealamp

 • Kompass (tuhandikega)

 • Vahetusriided (veekindlalt pakitud)

 • Nähtavale kinnitatud helkur

Üksikvõitleja varustus (roheline rada):

 • Seljas matkariided või vorm

 • Jalas matkajalatsid või kummikud

 • 2 veekindlat kirjutusvahendit

 • Märkmik

 • Seljakott või rakmed

 • Esmaabi vahendid (vähemalt sidemerull ja plaastrid)

 • Laetud akuga mobiiltelefon (võistkonna kohta vähemalt üks)

 • Taskulamp või pealamp

 • Tuletegemisvahendid

 • Kompass (tuhandikega)

 • Vahetusriided (veekindlalt pakitud)

 • Nähtavale kinnitatud helkur

 • Alaealistel lapsevanema kirjalik luba võistlusel osalemiseks

Soovitav on kaasa võtta GPS seade koos tagavara patareidega.

Varustuse mass ja kogus ei ole piiratud, võistkonnal võib kaasas olla lisavarustust.

Kohustuslik varustus peab olema võistlejal ja võistkonnal kaasas kogu võistluse aja.

Varustuse kontrolli tehakse stardis, trassil ja võistluse lõpus.

Hindamine: iga puuduv ese 5 karistuspunkti igal kontrollimisel.

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht

OHUTUSEESKIRI