Juhend

VÄNDRA SPRINT 2024
VÕISTLUSJUHEND

Võistlusest võtavad osa neljaliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: neli võistlejat + esindaja. Kontrollpunktides ning postkastides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesannete valikul on lähtutud sellest, mida peab oskama, et ennast ja teisi ekstreemsetes oludes aidata. Lisaks on vaja ülesannete lahendamiseks meeskonnatööd ja nutikust.

Aeg ja koht:

MANDAAT

Täpne mandaadi koht ja aeg saadetakse registreerunud võistkondadele nädal enne võistluse algust.
Punase raja mandaat 01.03.2024 õhtul 18.00-19.00 Põhja-Pärnumaa vallas.

Rohelise raja mandaat 02.03.2024 hommikul kell 08.00-09.00 Põhja-Pärnumaa vallas. Rohelise raja võistkondadel on võimalik tulla kohale eelmise päeva õhtul. Ööbimise tagab korraldaja.

Kes mandaadi lõpuajaks ei ole jõudnud mandaati ära teha saab mandaadiga jätkata peale starti. Palume tulla varuga, et tiim jõuaks mandaadi õigeks ajaks tehtud.

Mandaat avatakse elektrooniliselt täitmiseks nädal enne võistlust. Koha peal kontrollitakse andmete õigsust, korjatakse kokku võistkondade allkirjastatud OE lehed (vt LISA 2) ning lastevanemate load, mida ei ole varasemalt elektrooniliselt esitatud. 

Võistluse eesmärk

Selgitada välja parim võistkond, kes suudab mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. Lisaks äratada huvi üleelamisoskuste, matkatarkuste ja sõjaliste oskuste vastu ning tutvustada Eesti mitmekülgset loodust. 


Võistlejad 

Punane rada on mõeldud täiskasvanutele. Punasel rajal on võistkonna suurus neli võistlejat + esindaja. 

Roheline rada on mõeldud kõigile, ka lastele  (alates 12.eluaastast). Rohelise raja võistkonnad liigitatakse eraldi tüdrukute võistkonnad ja poiste/segavõistkonnad. Rohelise raja alaealiste võistkonnal peab olema kaasas täiskasvanud esindaja. Täiskasvanute võistkonnal, kes osaleb rohelisel rajal ei ole esindajat vaja. Rohelise raja esindaja võib olla mitme võistkonna peale üks ja esindaja ei ole võistkonna liige. Võistkonna suurus on neli inimest. 

Võistlusest võivad osa võtta kõik füüsiliselt ja vaimselt terved isikud, kes on end võistlusele eelnevalt registreerinud. 

Registreerimine

Võistkonnal registreerida võistkond elektrooniliselt kodulehel www.vändrasprint.ee (võistkonna nimi, rada (roheline/punane), malev, kontakttelefon ja e-mail) või e-mailile reg@vändrasprint.ee kuni 14. veebruar.

Registreerimise limiit on rohelisel rajal 57 võistkonda, punasel rajal 20 võistkonda. Korraldaja võib teha peale registreerimise lõppu võistkondade maksimaalses arvus muutusi. Muudatustest teavitatakse kõiki registreerunud võistkondi.

Rohelise raja registreerimise põhimõte on:

Pärnumaa malevale on broneeritud kuni 15 võistkonda. Teistele malevatele on broneeritud kuni 3 võistkonda iga malevale kohta. Malevad võivad registreerida rohkem võistkondi, kui neile on broneeritud kohti. Pärast registreerimise lõppu antakse ülejäänud kohad kiiremini registreerinud malevatele, juhul kui mõni malev registreerib vähem võistkondi kui neile broneeritud oli. Et tagada võistlusel osalemise võimalus kõikidele malevatele proportsionaalselt võib korraldaja lisaks registreerimise kiirusele arvestada, ka juba malevast võistlusele saanud võistkondade arvu. Ootejärjekorrast võistlusele pääsemisel on eelis Pärnumaa maleval.

Punasele rajale malevate üleseid piiranguid pole. Eelõigus kiiremini registreerunud võistkondadel.

Ootejärjekorda ning registreerunud võistkondi saad vaadata www.vändrasprint.ee

Kontseptsioon

Punase raja võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud ja kasutama varjatud radu, et vältida kontakti ”vaenlasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi või suuskadel vastavalt võistkonna äranägemise järgi, kasutades maastiku omapära ”vaenlase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist. Ühe võistleja katkestamise korral võib võistkond jätkata kolmekesi, mis on ühtlasi võistkonna minimaalne suurus trassil. Katkestanud võistleja varustus on lubatud kaasa võtta. Võistkond peab toimetama katkestava võistleja ise kas kontrollpunkti või korraldajaga kokkulepitud punkti ja ootama korraldusmeeskonna saabumist. Katkestajat on keelatud üksi jätta. Katkestanud võistkonna liige annab 96 karistuspunkti ühekordselt. Kui võistkond stardib 3 liikmelisena käsitletakse seda, kui ühe liikme katkestamist ning võistkond saab 96 karistuspunkti.

Kohtunikud

Võistluse korraldusmeeskonna poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava juhendamise. Kohtunikud on neutraalsed ja loovad kõigile võimalikult võrdsed tingimused. Kõik esindajad on laupäeval kontrollpunktides abipersonal. Punktides olevate isikute ametijuhendid on LISA 3.

Trass

Trassi kestus on ca 24 tundi (punane rada); ca 10 tundi (roheline rada). Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi kontrollpunktide (KP) vahel. Trass on kontrollitud ja võistluse jooksul jälgib trassi päästemeeskond (kokku pandud võistluse korraldusmeeskonna poolt). Võistluse teisel päeval (laupäeval) valivad võistkonnad oma liikumise trassi ja läbitavad punktid ise vastavalt oma äranägemisele.

Trassil on vahelduv loodus: kaunis mets, rägastunud võsa, soine mets, metsarajad, kruusateed, metsasihid, sood ja rabad, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Võistkonnad peavad arvestama, et kaart ei pruugi vastata tegelikule olukorrale.

Kontrollpunktid (KP) 

Terve võistkond peab koos läbima KP-e. KP-des tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ideaalne tegevus kontrollpunktis annab võistkonnale 0 karistuspunkti. KP-s on võimalik halvima soorituse eest maksimaalselt saada 30 karistuspunkti, KP läbimisel aga ülesande mitte täitmisel saadakse 40 karistuspunkti ja KP mitte läbimine tähendab 60 karistuspunkti. Laupäevased (roheline ja punane rada) KP väärtused avaldatakse vahetult enne laupäevaste KP-de avamist. 

Igas KP-s on KP ülem ja kohtunikud (helkurvestiga), kelle korralduste järgi võistlejad tegutsevad. KP-des täidetakse ülesandeid aja, soorituse või mõlemast kombineeritud tulemuse peale. Kui ülesande täitmisega ületatakse etteantud sooritusaeg, siis ülesande täitmine peatatakse ja võistkonnale määratakse karistuspunktid.  

Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Peale starti, trassil, postkastides ja KP-s on rangelt keelatud igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse, kas KP kohtuniku, korraldusmeeskonna või peakohtuniku poolt.

Punktisüsteem

Punktisüsteem põhineb karistuspunktide süsteemil. Võistluse ideaalselt läbinud võistkond saab 0 karistuspunkti. Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist. Protestid

Võistkonnad saavad esitada protestid ja probleemid vaid kirjalikult võistluse staapi kuni 15 minutit peale viimaste vahetulemuste avalikustamist, millest teavitab võistluse staap eraldi. 

Transport 

Kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest võistlusele ja tagasi. Kui võistluse käigus peaks tekkima vajadus liikuda transpordiga, siis see on organiseeritud võistluse korraldusmeeskonna poolt.

Toitlustamine

Punase raja võistkondasid toitlustatakse enne starti, laupäeva hommikul ja peale finišeerimist. Rohelist rada toitlustatakse korraldajate poolt ainult peale finišeerimist. Rajale võib võistkond kaasa võtta toitu nii palju kui ise soovib, kogus ei ole piiratud. 

Joogivesi

Stardi alal  ja määratud KP-de alal on joogivesi tagatud. Joogivee täiendamise võimalusega KP-dest teavitatakse võistlejaid stardis. Külma ilma korral on KP-d varustatud ka sooja joogiga, mida jagatakse põhimõttel, et kõigile jätkuks.

Side

Võistkondadel peab kaasas olema vähemalt üks töötav mobiiltelefon, mille aku oleks laetud terve päeva (vajadusel võtta kaasa akupank). Võistluse hädaabi numbrid antakse mandaadis ja võistkonna rajal kaasas olev mobiiltelefoni number registreeritakse mandaadis. Võistkond peab tagama vajadusel enda kättesaadavause. Võistluse ajal kasutatakse ametliku sidekanalina staabi ja võistkondade vahel rakendust SIGNAL. Võistkonna kohta üks võistleja ning võistkonna esindaja saavad stardis andmed, kuidas liituda.

Vahetulemuste edastamiseks kasutatakse rakendust Google Sheets. Võimalusel laadida antud rakendus telefoni, kuna veebi vaates ei tööta kõik funktsioonid.

Meditsiiniline abi

Osavõtt võistlusel toimub omal vastutusel, OE allkiri kinnitab isiku nõusolekut osalemaks võistlusel. Esmaabi meeskond on trassil liikuv. Korraldajad organiseerivad vajadusel transpordi haiglasse või võistluse staapi. Võistlejatel on keelatud seada ohtu enda ja oma võistkonna kaaslaste tervis. Võistlusel on keelatud osaleda isikul, kes on määratud isolatsiooni või kellel on haigusnähud (nohu, köha või palavik). Võistluse korraldusmeeskond teeb omalt poolt kõik viiruste leviku tõkestamiseks. 

Kaardid 

Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitsejõudude topograafiline põhikaart mõõtkavas 1:50 000. Võistlejad peavad olema valmis trassil kasutama erinevates mõõtkavades kaarte, koordinaatteljestikuta kaarte ja erinevaid plaane. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad kaardile võistlejad ise. 

Autasustamine

Võistlusel autasustatakse kolme parimat Punase raja võistkonda, kolme parimat Rohelise raja tüdrukute võistkonda ja kolme parimat Rohelise raja poiste/segavõistkonda. Lisaks autasustatakse parimat punase raja naiste võistkonda. Parima punase raja võistkonna kätte antakse ka rändkarikas, millele organiseerib võitja võistkond oma nimeplaadi (samasuguse nagu eelnevad). Rändkarikas jääb võitja võistkonna kätte kuni 2025 aastal toimuva Vändra Sprindini, kuhu võitja võistkond on kohustatud selle rändkarika ise kohale tooma ja üle andma.

Võistluse üldised reeglid

Üldreeglid:

Võistkondadel võistluse ajal keelatud tegevused ja diskvalifitseerimisega karistatavad eksimused: 

Ajakirjanikel, esindajatel ja kaasaelajatel on keelatud:

Korraldusmeeskonnal on keelatud:Kohustuslik varustus

Üksikvõitleja varustus (Punane Rada):

Üksikvõitleja varustus (roheline rada):

Soovitav on kaasa võtta GPS seade koos tagavara patareidega.

Varustuse mass ja kogus ei ole piiratud, võistkonnal võib kaasas olla lisavarustust.

Kohustuslik varustus peab olema võistlejal ja võistkonnal kaasas kogu võistluse aja.

Varustuse kontrolli tehakse stardis, trassil ja võistluse lõpus.

Hindamine: iga puuduv ese 5 karistuspunkti igal kontrollimisel.